• Call 02-374-4426
 • Email sales@heatthailand.com
 • @heatthailand
 • We'are Open Mon - Sat 8AM to 6PM

Suitable Applications for Heat Pumps

เทคโนโลยี Heat Pump สามารถใช้ได้ในกระบวนการและกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่

 • น้ําร้อนใช้งานในโรงแรม และอาคารต่างๆ
 • น้ําร้อนสําหรับล้างในกระบวนการต่างๆ
 • โรงงานผลิตรถยนต์
 • โรงงานโลหะและอลูมิเนียม
 • โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
 • โรงงานยา
 • โรงงานอิเล็คทรอนิคส์
 • โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์