• Call 02-374-4426
  • Email sales@heatthailand.com
  • @heatthailand
  • We'are Open Mon - Sat 8AM to 6PM

Sample Applications

Air Supply or Humidity Control Processes (Automotive, Electronic, Pharmaceutical)

ระบบควบคุมความชื้นอากาศ จะต้องมีการใช้ความร้อนและความเย็นในการปรับสมดุลความชื้นและอุณหภูมิ ซึ่งระบบ เดิมทั่วไปจะมีการใช้ Boiler และ Chiller ในการผลิตความร้อนและความเย็น ซึ่งระบบสมัยใหม่สามารถใช้ Heat Pump Technology ในการผลิตท้ังความร้อนและความเย็นทดแทนการใช้งานในระบบเดิมได้เป็นอย่างดี

Electro Dipping Process (Automotive & Parts)

ระบบการชุบเคลือบกัลวาไนซ์ ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอุตสาหกรรมยานยนต์จะมีกระบวนการผลิตน้ําร้อนในถังเก็บ เพื่อล้างคราบไขมันของชิ้นส่วนก่อนการทําสี และกระบวนการใช้ความเย็นเพื่อไปลดอุณหภูมิของบ่อชุบทางไฟฟ้า( Electro Dipping ) ความร้อนและความเย็นจาก Heat Pump Technology สามารถนําไปทดแทนการใช้ผลิตความร้อน และความเย็นของ Boiler และ Chiller ในระบบเดิมได้เป็นอย่างดี

การล้างชิ้นส่วนด้วยน้ําร้อนและน้ําร้อนในกระบวนการผลิตอื่น ๆ

กระบวนการล้างอื่น ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจ เช่น กลุ่มโรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอาหาร โรงงาน ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น อุตสาหกรรมอื่นๆก็สามารถใช้ Heat Pump Technology ในการผลิตน้ําร้อนเพื่อ ไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ได้เช่นกัน