• Call 02-374-4426
  • Email sales@heatthailand.com
  • @heatthailand
  • We'are Open Mon - Sat 8AM to 6PM

HEAT Pump

เทคโนโลยี heat pump ใช้หลักการผลิตความร้อนแบบ CarnotHeat Engine ซึ่งคิดค้นโดย นิโคลัส ลีโอนาร์ด ซาดี การ์โนต์ (Nicolas Léonard Sadi Carnot) ซึ่ง Heat Pump Technology เป็นระบบทําความร้อนเดียวในโลก ที่มีประสิทธิภาพใน การผลิตความร้อนได้สูงถึง 400% ในขณะท่ีระบบการผลิตความร้อนแบบเก่า เช่น หม้อต้มไฟฟ้า แก๊สหรือน้ํามัน จะมี ประสิทธิภาพเฉลี่ยเพียง 80%

System Efficiency

แหล่งพลังงานท่ี Heat Pump ใช้ในการผลิตความร้อน คือ พลังงานความร้อนจากในธรรมชาติ เช่น อากาศหรือแหล่งน้ํา ตามธรรมชาติ รวมทั้งแหล่งความร้อนส่วนเกินหรือแหล่ง ความร้อนทิ้งอื่นๆ (Heat Source) โดยช่วงอุณหภูมิของแหล่ง ความร้อนดังกล่าวเพียง 10-40 °C ก็เพียงพอที่จะนํามาพัฒนา และนําไปผลิตเป็นน้ําร้อนหรือลมร้อนได้อุณหภูมิถึง 80 °C

Energy Saving & CO2 Reduction By Heat Pump

ปั้มความร้อน (Heat Pump) เป็นเทคโนโลยีผลิตน้ําร้อนเพื่อการประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถประหยัด ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากถึงกว่า 80 % เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในปัจจุบัน

System Efficiency

Heat Pump เป็นระบบการผลิตความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและลดภาวะโลกร้อน Heat Pump จึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับอนาคตที่เชื้อเพลิงในธรรมชาติเริ่มลดน้อยลงและมีราคาสูงขึ้น

ผลประหยัดและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ลดลงจากการใช้ Heat Pump ทดแทนการผลิตน้ําในเช้ือเพลิง แต่ละประเภท

  • หากใช้ฮีทปั๊มแทนเครื่องทําน้ําร้อน (Electric Heater) จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทําน้ําร้อนได้มากถึง 76% และ สามารถลดการปล่อย CO2 ได้มากถึง 75%
  • หากใช้ฮีทปั๊มแทนน้ํามันเตา (Bunker Oil) จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทําน้ําร้อนได้มากถึง 69% และสามารถลด การปล่อย CO2 ได้มากถึง 84%
  • หากใช้ฮีทปั๊มแทนแก๊สแอลพีจี (LPG) จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทําน้ําร้อนได้มากถึง 58% และสามารถลดการ ปล่อย CO2 ได้มากถึง 82%
  • หากใช้ฮีทปั๊มแทนแก๊สธรรมชาติ (Natural Gas) จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทําน้ําร้อนได้มากถึง 41% และสามารถ ลดการปล่อย CO2 ได้มากถึง 78%

Traditional System

Heat Pump System

หลักการทำงานของ Heat Pump