• Call 02-374-4426
  • Email sales@heatthailand.com
  • @heatservice
  • We'are Open Mon - Sat 8AM to 6PM

HEAT Pump

ผลิตภัณฑ์ HEAT ได้รับการออกแบบโดยทีมวิศวกรท่ีเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบ HEAT PUMP มากว่า 10 ปี ทั้งใน กลุ่มโรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น โรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์ ผู้ผลิตรถยนต์ Mercedes โรงงานใน กลุ่ม Toyota โรงงาน Honda Automobile กลุ่มโรงแรมดุสิตธานี และอีกกว่า 100 แห่ง

HEAT เรายังคงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการผลิตสินค้า พัฒนาเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ และการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าต่อไป

WATER SOURCE HEAT PUMP

Max Hot Water 80 °c Min 5 °c Chill Water Read More

POOL HEAT PUMP (HEATPOOL)

Titanium Heat Exchanger เพื่อการป้องกันอย่างสมบูรณ์แบบ Read More

HEAT PUMP DRYER (HEATWIND)

ลมร้อน 70 °c เป็นระบบอบแห้ง เหมาะสําหรับงานอบทุกรูปแบบ Read More

MULTI FUNCTION FOR Hot Water

ระบบการทํางานผลิตน้ําร้อน และน้ําเย็นอย่างอิสระ ทําให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย Read More

CUSTOMIZED DESIGN HEAT PUMP

Capacity up to 1,000 kW. Special Function & Component Read More

HEAT CONNECT SMART PLATFORM APPLICATION

Wifi data tranfer for online preventive maintenance program

HEAT News & Update

HEAT ได้เข้าร่วมงาน VIETNAM’S INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY EXHIBITION 12 – 14 SEPTEMBER 2018 Saigon Exhibition & Convention Center, Vietnam

12 September 2018

งานแสดงสินค้าพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ RE & EE Vietnam RE & EE Vietnam จะจัดขึ้นวัน พุธ ที่ 12 กันยายน ถึง วัน ศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การประชุม และจัดนิทรรศการไซ่ง่อน (SECC) ที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม บริษทั จี อาร์ เทค(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเคร่ืองทำนำ้ร้อนประหยัดพลังงาน "Heat Pump" ท่ีมีความเชี่ยวชาญมามากกว่า 10 ปีภายใต้แบรนด์ HEAT ไดเข้าร่วมงานแสดงในคร้ังน้ีพบกันได้ที่บูธ K19

12 September 2018HEAT ได้เข้าร่วมงาน VIETNAM’S INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AN

งาน Service ที่ YUNOMORI ONSEN & SPA ณ ประเทศ สิงคโปร์ โดยทีม HEAT SERVICE

28 August 2018

งาน Service ท่ี YUNOMORI ONSEN & SPA ณ ประเทศสิงคโปร์ ทีม Heat Service ของเราได้เข้าไปแก้ไขปัญหาและซ่อมแซม ระบบ Heat pump ใหกลับมาทางานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้าน Heat pump ของเรา ทีม HEAT SERVICE เราสามารถจัดเตรียมแผนการบารุงรักษาเครื่อง Heat pump แผนการดาเนินงานน้ี จะได้รับการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งส่งผลให้ค่าใชจ้่ายในการดำเนินงานลดลงเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่อง Heatpump ให้ยาวนานขึ้น และช่วยให้คุณประหยัดได้อย่างมหาศาล ด้วยแผนการป้องกันก่อนที่จะ เกิดปัญหา

28 August 2018งาน Service ที่ YUNOMORI ONSEN & SPA ณ ประเทศ สิงคโปร์ โดยทีม HE

HEAT ได้เข้าร่วมงานส้มนา “งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสาหรับอาคารควบคุม ”

3 May 2018

“งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสาหรับอาคารควบคุม”
วันพธุ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ทีมงาน HEAT ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ข้าร่วมงานได้เข้ามาพูดคุยสอบถาม และขอคำปรึกษากับทางเราสาหรับ ทีมงาน HEAT ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถแนะนำแนวทางที่ช่วยลดภาระค่า ใช้จ่ายจากระบบน้ำร้อน แล การนำความร้อนทิ้ง กลับมาใช้ใหม่หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อ 02-374-4426 หรือ อีเมล์ marketing@grtech.co.th

3 May 2018HEAT ได้เข้าร่วมงานส้มนา “งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลัง

View more

HEAT Project Reference

Project Reference


 

 

Thai Honda Manufacturing

Thai Honda Manufacturing-Motocycle Manufacturer installed 400 kW. heating of heat pump system for pre-treatment and ED line. Contributed to natural gas and electricity reduction of boiler and chiller. Energy saving is 5.4 millions baht per year with 2.4 years ROI.

Honda Automobile

Honda Automobile - installed 1,000 kW. heating of heat pump system for ED line. heating of heat pump system for pre- treatment. Contributed to natural gas and electricity reduction of boiler and chiller. Energy saving is 3.8millions baht per year with 4.2 years ROI

LINE ED - WATER TO WATER HEAT PUMP

LINE ED - WATER TO WATER HEAT PUMP

LINE 1, 2, 3 - AIR TO WATER HEAT PUMP 400 kW.

 

Project Reference


 

 

Project Reference


 

 

Project Reference


 

 

Project Reference


 

 

Project Reference


 

 

Project Reference


 

 

Project Reference


 

 

View more