• Call 02-374-4426
  • Email sales@heatthailand.com
  • @heatthailand
  • We'are Open Mon - Sat 8AM to 6PM

HEAT Pump

ผลิตภัณฑ์ HEAT ได้รับการออกแบบโดยทีมวิศวกรท่ีเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบ HEAT PUMP มากว่า 10 ปี ทั้งใน กลุ่มโรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น โรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์ ผู้ผลิตรถยนต์ Mercedes โรงงานใน กลุ่ม Toyota โรงงาน Honda Automobile กลุ่มโรงแรมดุสิตธานี และอีกกว่า 100 แห่ง

HEAT เรายังคงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการผลิตสินค้า พัฒนาเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ และการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าต่อไป

WATER SOURCE HEAT PUMP

Max Hot Water 80 °c Min 5 °c Chill Water Read More

POOL HEAT PUMP (HEATPOOL)

Titanium Heat Exchanger เพื่อการป้องกันอย่างสมบูรณ์แบบ Read More

HEAT PUMP DRYER (HEATWIND)

ลมร้อน 70 °c เป็นระบบอบแห้ง เหมาะสําหรับงานอบทุกรูปแบบ Read More

MULTI FUNCTION FOR Hot Water

ระบบการทํางานผลิตน้ําร้อน และน้ําเย็นอย่างอิสระ ทําให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย Read More

CUSTOMIZED DESIGN HEAT PUMP

Capacity up to 1,000 kW. Special Function & Component Read More

HEAT CONNECT SMART PLATFORM APPLICATION

Wifi data tranfer for online preventive maintenance program

HEAT News & Update

HEAT ได้เข้าร่วมงาน VIETNAM’S INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY EXHIBITION 12 – 14 SEPTEMBER 2018 Saigon Exhibition & Convention Center, Vietnam

12 September 2018

งานแสดงสินค้าพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ RE & EE Vietnam RE & EE Vietnam จะจัดขึ้นวัน พุธ ที่ 12 กันยายน ถึง วัน ศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การประชุม และจัดนิทรรศการไซ่ง่อน (SECC) ที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม บริษทั จี อาร์ เทค(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเคร่ืองทำนำ้ร้อนประหยัดพลังงาน "Heat Pump" ท่ีมีความเชี่ยวชาญมามากกว่า 10 ปีภายใต้แบรนด์ HEAT ไดเข้าร่วมงานแสดงในคร้ังน้ีพบกันได้ที่บูธ K19

12 September 2018HEAT ได้เข้าร่วมงาน VIETNAM’S INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AN

งาน Service ที่ YUNOMORI ONSEN & SPA ณ ประเทศ สิงคโปร์ โดยทีม HEAT SERVICE

28 August 2018

งาน Service ท่ี YUNOMORI ONSEN & SPA ณ ประเทศสิงคโปร์ ทีม Heat Service ของเราได้เข้าไปแก้ไขปัญหาและซ่อมแซม ระบบ Heat pump ใหกลับมาทางานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้าน Heat pump ของเรา ทีม HEAT SERVICE เราสามารถจัดเตรียมแผนการบารุงรักษาเครื่อง Heat pump แผนการดาเนินงานน้ี จะได้รับการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งส่งผลให้ค่าใชจ้่ายในการดำเนินงานลดลงเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่อง Heatpump ให้ยาวนานขึ้น และช่วยให้คุณประหยัดได้อย่างมหาศาล ด้วยแผนการป้องกันก่อนที่จะ เกิดปัญหา

28 August 2018งาน Service ที่ YUNOMORI ONSEN & SPA ณ ประเทศ สิงคโปร์ โดยทีม HE

HEAT ได้เข้าร่วมงานส้มนา “งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสาหรับอาคารควบคุม ”

3 May 2018

“งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสาหรับอาคารควบคุม”
วันพธุ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ทีมงาน HEAT ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ข้าร่วมงานได้เข้ามาพูดคุยสอบถาม และขอคำปรึกษากับทางเราสาหรับ ทีมงาน HEAT ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถแนะนำแนวทางที่ช่วยลดภาระค่า ใช้จ่ายจากระบบน้ำร้อน แล การนำความร้อนทิ้ง กลับมาใช้ใหม่หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อ 02-374-4426 หรือ อีเมล์ marketing@grtech.co.th

3 May 2018HEAT ได้เข้าร่วมงานส้มนา “งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลัง

View more

HEAT Project Reference

Project Reference


 

 

Thai Honda Manufacturing

Thai Honda Manufacturing-Motocycle Manufacturer installed 400 kW. heating of heat pump system for pre-treatment and ED line. Contributed to natural gas and electricity reduction of boiler and chiller. Energy saving is 5.4 millions baht per year with 2.4 years ROI.

Honda Automobile

Honda Automobile - installed 1,000 kW. heating of heat pump system for ED line. heating of heat pump system for pre- treatment. Contributed to natural gas and electricity reduction of boiler and chiller. Energy saving is 3.8millions baht per year with 4.2 years ROI

LINE ED - WATER TO WATER HEAT PUMP

LINE ED - WATER TO WATER HEAT PUMP

LINE 1, 2, 3 - AIR TO WATER HEAT PUMP 400 kW.

 

Project Reference


 

Water to water heat pump

Assembly Plant (Ban-Pho) installed 150 kW. water to water heat pump for pre-heating make-up water of 5 boilers. Hot water temperature is 60 degrees Celsius. Chilled water temperature is supply 7 degrees Celsius combine with chill water from absorption chiller chiller and utilized in factory. Approximate saving saving in natural gas and electricity of both boiler and chiller is 1.8 millions baht per year.




Water to water heat pump

Auto Works Co., Ltd. (1988) installed 150 kW. heating of heat pump system for pre-treatment and ED line. Contributed to LPG and electricity reduction of boiler and chiller. Energy saving is 1.2 millions baht per year with 2.8 years ROI.



 

 

 

Project Reference


 

 

 

ยูโนะโมริ ออนเซน แอนด์ สปา

ยูโนะโมริ ออนเซน แอนด์ สปา  ออนเซนแบบญีปุนแห่งแรกใน กรุงเทพฯ เลือกติดตังระบบฮีทปัมเพือผลิตนำร้อนและนำเย็น แทนการติดตังเครืองทำนำร้อนไฟฟ้า (ฮีทเตอร์) และเครืองทำ นำเย็น (ชิลเลอร์) สำหรับนำไปใช้ในบ่อออนเซนทัง 6 บ่อ ซึงช่วย ให้ยูโนะโมริสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 4.4 ล้านบาทต่อปี และ
สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาเพียง 0.94 ปี

 

湯の森温泉 Yunomori Onsen・Spa

Yunomori Onsen and Spa is the bangkok's first authentic japanese onsen, has installed heat pump which produces both hot water and cold water, instead electric pool heater and chiller. Contribute to energy reduction of electricity. Energy cost saving is 4.4 millions baht per year with 0.94 year payback period.

1 Cold Bath
2 Jet Bath
3 Carbonated Bath /  Soda Spa Therapy
4 Mineral Water Bath

5,6 Open-Air Garden Bath


 


New Technology for Onsen and Spa

 


*calculated from heat pump's electrical power consumed only.

 

 

Project Reference


 

 


บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เลือกติดตั้งระบบ ผลิตนำ้ร้อนแบบฮีทปั๊ม เพื่อผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิ 75 องศา- เซลเซียส สำหรับนำไปใช้ในกระบวนการฉีดขึ้นรูปแทนการใช้ ฮีทเตอร์ไฟฟ้าขนาด 125 กิโลวัตต์ทีมีอยู่เดิม จากกระบวนการ ผลิตนี้ บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 50% และสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาเพียง 2.5 ปี

นอกจากการได้รับผลประหยัด บริษัท เอ็นเอชเคฯ ยังได้นำลมเย็นซึ่งผลพลอยได้จากการใช้ระบบผลิตนำ้ร้อนแบบฮีทปั๊มดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อีกด้วย โดยการนำลมเย็นนีจ่ายเข้าห้องเครื่องอัดอากาศเพื่อให้เครืองอัดอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิงขึ้น


NHK SPRING (Thailand) Co., Ltd

NHK SPRING (Thailand) Co., Ltd has installed heat pump hot water system which produces 75 degree celcius hot water for its polyurethane mold injec- ting line, replacing its existing 125 kW electrical heater. The new system resulting in 50% electricity cost reduction with 2.5 years payback period.

In addition to cost reduction, NHK can also enhance the efficiency of its air compressor room by utilizing the cold air, by product, from this new system.

 

135 kW Air Source Heat Pump

150 kW Air Source Heat Pump


ระบบน้ำร้อนสำหรับอุ่นแม่พิมพ์
(Hot Water System for Polyurethane Injection Molding)

 

 

Project Reference


 

 


บริษัท เซเรบอส จำกัด

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เลือกติดตังระบบผลิตน้ำ ร้อนแบบฮีทปั๊ม เพือผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สำหรับนำไปใช้ในกระบวนการล้างแทนการใช้ ฮีทเตอร์ไฟฟ้า ทีมีอยู่เดิม

นอกจาก นี้ บริษัท เซเรบอสฯ ยังได้นำน้ำเย็น ซึ่งผลพลอยได้จากการใช้ระบบผลิตน้ำร้อนแบบฮีทปั๊มดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อีก ด้วยโดยการนำลมเย็นนี้จ่ายเข้าเครื่องส่งลมเย็น เพื่อให้เครื่องส่งลมเย็นทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิงขึ้น


Cerebos (Thailand) Co., Ltd

Cerebos (Thailand) Co., Ltd has installed heat pump hot water system which produces 60 degree celcius hot water for its cleaning line, replacing its existing electrical heater.

In addition, Cerebos can also enhance the efficiency
of its air handling unit by utilizing the chilled water,
by product, from this new system.
 


ระบบน้ำร้อนสำหรับกระบวนการล้าง
(Hot Water System for Cleaning Process)

 

 

Project Reference


 

 


บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติก จำกัด

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติก จำกัด เลือกติดตั้งระบบผลิต น้ำร้อนแบบฮีทปั๊ม เพื่อผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สำหรับนำไปใช้ในการเพิ่มความร้อนให้แก่คอยล์ใน AHU

นอกจากการได้รับผลประหยัด โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติก ยังได้นำลมเย็นซึ่งผลพลอยได้จากการใช้ระบบผลิตน้ำร้อนแบบฮีทปั๊มดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อีกด้วย โดยการนำลมเย็นนี้ไปใช้ในการเพิ่มความเย็นให้แก่คอยล์ใน AHU เพื่อจ่ายเข้าห้องควบคุมความชื้นต่อไป


Atlantic Laboratories Co., Ltd.

Atlantic Laboratories Co., Ltd has installed heat pump hot water system which produces 60 degree celcius hot water for heating coil in AHU.

In addition to cost reduction, Atlantic Lab. can also enhance the efficiency of its air handling unit room by utilizing the cold air for cooling coil in AHU, by product, from this new system.

 


ระบบน้ำร้อนสำหรับการควบคุมความชื้น
(Hot Water System for Humidity Control)

 

 

Project Reference


 

 


สถานพยาบาลดีบุก

สถานพยาบาลดีบุก เลือกติดตังระบบผลิตน้ำร้อนแบบฮีทปั๊ม เพื่อ ผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสสำหรับนำไปใช้ในห้องพัก ผู้ป่วยรวม 50 ห้อง

นอกจากการได้รับผลประหยัด สถานพยาบาลดีบุกยังได้นำลมเย็นซึ่งผลพลอยได้จากการใช้ระบบผลิตน้ำร้อนแบบฮีทปั๊มดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อีกด้วย โดยการนำลมเย็นนี้จ่ายเข้าลิฟท์โดยสาร ร่วมกับเครืองปรับอากาศ เพือช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่เครื่องปรับอากาศอีกด้วย
 


Dibuk Hospital

Dibuk Hospital has installed heat pump hot water system which produces 60 degree celcius hot water for 50 patient rooms.

In addition to cost reduction, Atlantic Lab. can also enhance the efficiency of its air handling unit room by utilizing the cold air, by product, from this new system.


 


ระบบน้ำร้อนสำหรับห้องพักผู้ป่วย
(Hot Water System for Patient Rooms)

 

 

Project Reference


 

 

 

ลีฟวิ่ง แอท ซิตี้ รีสอร์ท

ซิตี้ รีสอร์ท เป็นเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ทีตังอยูบนถนนสุขุมวิท เลือกติดตั้งระบบฮีทปั๊มเพื่อผลิตน้ำร้อนและน้ำเย็น แทนการติด ตั้งเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า (ฮีทเตอร์) และเครื่องทำน้ำเย็น (ชิลเลอร์) สำหรับนำไปใช้ในบ่อออนเซนทัง 6 บ่อ ซึ่งช่วยให้ซิตี้รีสอร์ท สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 440,000 บาทต่อปี และสามารถ คืนทุนได้ในระยะเวลาเพียง 2.2 ปี

 

Living @ Citi Resort

Citi Resort is a serviced residence located off sukhumvit road, has installed heat pump which produces both hot water and cold water, instead electric pool heater and chiller.  Contribute to energy reduction of electricity. Energy cost saving is 440 thousands baht per year with
2.2 years payback period.


New Technology for Onsen and Spa

 


*calculated from heat pump's electrical power consumed only.

 

 

View more