Learning
Menu

Suitable Applications for Heat Pumps


เทคโนโลยี Heat Pump สามารถใช้ได้ในกระบวนการและกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่
- น้ำร้อนใช้งานในโรงแรม และอาคารต่าง ๆ
- น้ำร้อนสำหรับล้างในกระบวนการต่าง ๆ
- โรงงานผลิตรถยนต์
- โรงงานโลหะและอลูมิเนียม
- โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
- โรงงานยา
- โรงงานอิเล็คทรอนิคส์
- โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์