Learning
Menu

Sample Applications


Air Supply or Humidity Control Processes
(Automotive, Electronic, Pharmaceutical)

ระบบควบคุมความชื้นอากาศ จะต้องมีการใช้ความร้อนและความเย็นในการปรับสมดุลความชื้นและอุณหภูมิ ซึ่งระบบเดิมทั่วไปจะมีการใช้ Boiler และ Chiller ในการผลิตความร้อนและความเย็น ซึ่งระบบสมัยใหม่สามารถใช้ Heat Pump Technology ในการผลิตทั้งความร้อนและความเย็นทดแทนการใช้งานในระบบเดิมได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

Electro Dipping Process
(Automotive & Parts)

ระบบการชุบเคลือบกัลวาไนซ์ ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอุตสาหกรรมยานยนต์จะมีกระบวนการผลิตน้ำร้อนในถังเก็บเพื่อล้างคราบไขมันของชิ้นส่วนก่อนการทำสี และกระบวนการใช้ความเย็นเพื่อไปลดอุณหภูมิของบ่อชุบทางไฟฟ้า ( Electro Dipping ) ความร้อนและความเย็นจาก Heat Pump Technology สามารถนำไปทดแทนการใช้ผลิตความร้อนและความเย็นของ Boiler และ Chiller ในระบบเดิมได้เป็นอย่างดี

 

 

 

การล้างชิ้นส่วนด้วยน้ำร้อนและน้ำร้อนในกระบวนการผลิตอื่น ๆ

กระบวนการล้างอื่น ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจ เช่น กลุ่มโรงแรม  โรงพยาบาล  โรงงานอาหาร โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น อุตสาหกรรมอื่นๆก็สามารถใช้ Heat Pump Technology  ในการผลิตน้ำร้อนเพื่อไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ได้เช่นกัน